| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

EDEN 2008

Page history last edited by Inger Carin Grøndal 11 years, 12 months ago

Knut Augedal, Susanne Koch og Inger Carin Grøndal reiste til Lisboa 11.juni 2008 for å være med på EDEN-konferansen. Susanne og Inger holdt også foredrag fredag 13.juni.  

 

 

E-learning and professional developement in the workplace

 

Portugisisk bankopplæring

Antall ansatte i den portugisiske banksektoren synker samtidig som antall filialer øker. Opplæringsbudsjettet er noenlunde konstant. Krevende gruppe å lære opp da: de trenger et bredt spekter av kunnskaper, mye og hyppige endringer i kunnskapsbehov da sektoren er i stadig endring, de har ikke så mye tid til opplæring ved siden av jobb.

Løsningen er den samme gamle leksa: sette seg inn i behovene, tilby et variert sett av didaktiske metoder, tilby korte bolker som er lett tilgjengelige etc.

 

 

 

HR meets eLearning - Amsterdam business school m/venner

 Hypotese: Human Resource Management-teori kombinert med Knowledge Management-støttede eLæringsverktøy kan nyttiggjøre seg av verdifulle synergier mellom to nokså like tilnærminger. Eksemplifisert ved bruk ifb å finne rett kandidat til rett jobb.

Virker på meg som en søkt tilnærming for å lage en interessant teoretisk miks man ikke trenger å dvele ved, da måten å kartlegge en persons relevans ift. en stilling på uansett vil foregå på samme måte

 

 

Vox – Inter Act

Nett- og problembasert rollespill for videreutdanning. Rollespill valgt for motivasjonen sin del. Målgruppen har gjerne ikke gjennomgått noe opplæring på årevis. Utprøving viser aktiv deltakelse og at deltakerne også fikk trening i ting som lesing, skriving, internettsøk etc.

Begrenset relevans for oss pga forskjellene i målgrupper.

 

 

Utvikling av sikkerhetskultur ved hjelp av eLæring – CARnet, Kroatia

Mål: utvikle positive holdninger og en sosialt akseptert sikkerhetskultur i det kroatiske arbeidsmarkedet. Mye å vinne på dette da brorparten av landets mange arbeidsulykker oppstår som følge av sikkerhetsslurv.

Fordel med eLæring: lettere å vise/illustrere risikoene man løper uten kultur for sikkerhet.

Det foreslås en 4-stegs modell for å utvikle opplæringsmateriale innen dette feltet. Modellen kan ikke sies å avvike fra tidligere foreslåtte modeller for andre emner, og inneholder derfor ikke noe nytt.

 

 

Cultural Contextualisation and Adaptation of Distance and e-Learning

 

Integrating Web 2.0 Applications in School Projects to Foster Intercultural Didactics and Promote Social Inclusion of Immigrant Students - University of Macerata, Italy

Studenters aksess til nettbasert sosial programvare må sees på som doble muligheter, spesielt for fremmedspråklige studenter i forhold til å lære språk og kultur. Dette fordi læring kan foregå som del av planlagte klasseromsaktiviteter og også som ikke-planlagte aktiviteter styrt av studentene selv.

 

 

The Promotion of Inter-Ethnic Perceptions and Attitudes by way of a Distance Learning Project - Bar-Ilan University, Israelf2f-forsøk på å minske konfliktnivået mellom jødiske og arabiske skoleelever har stort sett feilet. Enter eLearning. Forsøk gjort på to 10.klasser med hhv. jødiske og arabiske elever med epostkorrespondanse og chat hvor de diskuterte deres holdninger mot den andre gruppa. Funn: araberne likte jødene bedre en vice versa før prosjektstart. Etter prosjektslutt var de arabiske holdningene omtrent de samme, mens jødenes holdninger hadde nærmet seg arabernes.Konklusjon: teknologien er egnet til å utforske ulike gruppers relasjoner ift. hverandre uten sensitiviteter man gjerne møter f2f. 

(Paperet er en av finalistene i konkurransen ’Da papah – EDEN08’)

 

 

Distance and e-Learning Methodology: Pedagogical Changes and Learning Strategies with New Learning Tools

 

 

Capturing cultural complexity - using activity theory and actor network theory to develop a learning environment - City University London, UK

Unge entrepenører, EU-prosjekt, Visiyes

Bruker Drupal som plattform og LMS for å komme bort fra lukkede LMSer. For å identifisere spenninger og problemområder med å gjøre dette har de brukt aktivitetsteori. Ut fra denne analysen har de valgt nye løsninger for blant annet digitale verktøy. Blant annet var den opprinnelige ideen å ha et felles VLE for alle landene som var med, men analysen viste at det førte til spenninger, fordi man hadde ulike forventninger i de ulike landene. Løsningen ble da å la entrepenørene i de ulike landene få egne arbeidsområder. Opprinnelig hadde de også brukt wiki som verktøy, men i Drupals wikiløsning er det ikke mulighet for å diskutere endringer som gjøres i wikien. En diskusjonsgruppe knyttet til wikidokumentene var nødvendig for disse deltakerne og man valgte da en annen løsning.

 

I tillegg til aktivitetsteori har de brukt Actor Network Theory som analyseverktøy.

 

 

Guiding learners to become knowledgeable learners - University of Firenze

 

Digital natives trenger ferdigheter for å kunne være web 2.0 lifelong learners. Personal Knowledge Management (PKM)-ferdigheter kan sies å være mer enn bare digital kompetanse og digital literacy. De grunnleggende PKM-ferdighetene er create, organize og share. I tillegg trenger man høyere ordens PKM-ferdigheter, som foreløpig kan sies å være 'connectedness' som er å kunne balansere formelle og uformelle kontekster, kritisk vurderingsevne og kreativitet i bruk av nettressurser. Spørsmålet er hvordan høyere ordens PKM-ferdigheter, og det å tilegne seg disse, kan oversettes til didaktikk. Web 2.0.-verktøy kan brukes for å scaffolde dette. De bruker Elgg som PLE.

 

 

Science fiction's education futures and its presents - University College Falmouth, UK

Snakker om hvordan man kan forstå utdanning gjennom å lese science fiction. Avataren Eve.

 

 

Learning styles and identities

 

Psychological well-being and attitudes toward e-learning, Bar-Ilan University, Israel

Trodde på forhånd at det var de studentene med lav selvtillit som ville foretrekke nettbasert undervisning, men deres ikke-generaliserbare undersøkelse viste at studenter med høy selvtillit foretrekker nettbaserte studier. De med lav selvtillit foretrekker ansikt til ansikt. Det var ingen korrelasjon mellom ensomhet og hva man foretrakk av nettbasert eller ansikt-til-ansikt studier. Forklaringen kan være at de med lav selvtillit ikke tror de vil klare seg på egenhånd gjennom et nettbasert kurs. Flere undersøkelser om forholdet mellom personlighetstrekk og preferanser hos studenter i forhold til elæring vil følge.

 

Learning styles and community shaping: Newcomers and Italian as a second language in online learning communities

Læringsstilpreferanser er kulturelt betinget. Læringsstil kan deles inn i sensoriske preferanser og kognitiv stil. Alle har nytte av multimodalitet. Mange ulike underpunkter av kombinasjoner av kognitive læringsstiler ble presentert.

Take home: Bevissthet hos studentene om hvilke læringsstiler de har, gjør de bevisste på sammenhengen mellom læringsstiler og læringsstrategier, og mulighet for å velge andre læringsstrategier enn de de foretrekker (som kan være kulturelt betinget). Learning style flexing.

 

E-learning students reasons for dropout: The case of Virclass (The virtual class of social work in Europe)

(samarbeid med blant annet Grete Oline Hole som jeg vet hvem er - Inger)

Spurte 14 studenter av 35 deltakere som hadde droppa ut av nettstudiet om hvorfor. Hovedgrunnen var at de på forhånd ikke skjønte hvor omfattende kurset var selv om de hadde blitt fortalt det på forhånd. Personlige årsaker kom som nummer  to. Lærdommene er at det kan være nyttig å sette opp i detalj hva forventningene er.

 

Collaborative Learning Using Social Tools for Enquiry, Reflection and Sharing

Non Scantlebury, The Open University, United Kingdom

 

This was a very interesting presentation about a project to integrate Web 2.0 tools in the practices of the library of the Open University. Points to remembet:

  • A room where lecturers could test all kinds of computers and gadgets, including Playstation, X-box and Nintendo Wii.
  • A Web 2.0 toolbox offered by the library, containing RSS feeds, Google Widgets, browser toolbars and more.
  • TheOpen University have developed a kind of Digg clone targeted especially at higher education. It's called fOUndit and is deffinitely worth a look.

 

 

Keynote fredag

 

 

Anne Kirah

"Our mindset blind us and hinder us improving our lives". Det viktigste er å se verden fra de andres perspektiv, fra perspektivet til lærer og elever.

Create with people (som er det vi foreslår i vårt foredrag). Willingness to learn with people, to build with people and to be humble.

 

Alan Tait (leder for EDEN)

Forskjellen mellom utdanning og profesjonsutdanning er meningsløs. Han mener vi bør gjenreise fagarbeideren og ta bort skillet mellom fysisk arbeid og mentalt, og hierarkiet mellom disse. David Lodge - Nice work.

Man må gå bort fra metaforen om utdanning som egen greie uavhengig av samfunnet rundt, og nettbasert fjernundervisning kan knytte universitetet og jobben sammen.

 

Fredag holdt vi foredrag

 

Tne Natives are Restless (v.2)
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: dml uio)

 

 

    

 

Se presentasjonen (11 sider PPT)

Les paperet (7 sider PDF)

Omtale i konferansebloggen

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.